نرم افزار مدیریت مجتمع های مسکونی ، اداری و تجاری http://clonia.ir 2020-08-02T18:29:54+01:00 text/html 2017-09-25T11:42:03+01:00 clonia.ir نرم افزار کلونیا نرم افزار مدیریت مجتمع های مسکونی ، اداری و تجاری کلونیا http://clonia.ir/post/2 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ثبت و مدیریت واحدها:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">تعریف واحدهای مجتمع به همراه کلیه اطلاعات ثبتی و شناسه ای هر واحد به تفکیک بلوک و طبقه با ذکر تمامی ملحقات هر واحد شامل شماره کنتورها، پارکینگ ها و انباری ها</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت اطلاعات مالکین و مستاجرین:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">ورود اطلاعات هویتی هر مالک یا مستاجر، ثبت اطلاعات تماس، اختصاص واحدها به هریک از آنان </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت هزینه ها:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">تعریف سرفصل هزینه ها و ورود اطلاعات هرینه های انجام شده</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت درآمدها:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">تعریف سرفصل درآمد ها و ورود اطلاعات درآمدهای وصول شده</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">صدور قبض بدهی:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">امکان صدور قبوض بدهی یا فاکتور پس از محاسبه خودکار بدهی های مالکین و مستاجرین</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت سایر درآمدهای ناشی از دریافت از غیر ساکنین:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">ثبت و مدیریت اطلاعات درآمدهایی غیر از دریافت از مالکین و مستاجرین به نفع شهرک، مانند اجاره سالن اجتماعات، تبلیغات در لینک آی و یا سود بانکی حساب ها</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت بدهی مالکین و مستاجرین:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">امکان محاسبه بدهی به تفکیک مالک و مستاجر مطابق قانون تملک آپارتمان ها</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محاسبه آبونمان مصرفی هر واحد:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">محاسبه میزان سهم هر واحد از آب و گاز مصرفی کل آپارتمان با قرائت و ثبت میزان مصرف کنتور تفکیکی</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تعریف فرمول بدهی:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">محاسبه بدهی هر واحد به صورت فرمول تعریف شده و با روش هایی مانند براساس نفرات، متراژ واحد، درصدی از نفر متراژ، براساس طبقه و غیره</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت حساب ها و صندوق ها:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">تعریف انواع حساب های بانکی و صندوق های مجتمع با امکان مشخص نمودن مانده هر یک از حسابها</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نقل و انتقال بین حساب ها:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">انتقال وجوح دریافتی به حساب های بانکی ، پرداخت تنخواه به مدیر اجرایی </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت مالکیت چند واحدی:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">امکان ثبت بیش از یک واحد برای یک مالک و یا مستاجر و امکان تفکیک صورتحساب هر واحد بصورت جداگانه یا تجمیعی در سیستم</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت اطلاعات و قراردادهای پیمانکاران:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">ثبت اطلاعات کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی به همراه اطلاعات قراردادهای هریک مانند نگهبان، سرایدار، شرکت های سرویس و نگهداری تاسیسات، آسانسور و غیره</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت اسناد و مدارک:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">امکان ضمیمه نمودن کلیه اسناد کاغذی به اطلاعات ثبت شده مانند قرارداد مستاجرین و پیمانکاران، تصویر کارت ملی، شناسنامه کلیه چک های دریافتی و یا پیش فاکتورها</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت مجوزها و قوانین:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">&nbsp;مواردی چون اسباب کشی، استفاده از آسانسور به منظور حمل اثاثیه، به کارگیری نگهبان، سرایدار برای امور شخصی هر واحد مستلزم صدور مجوز توسط مدیر می باشد</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ثبت بازدید و سرویس تاسیسات:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">امکان ثبت و نگهداری بازدید ها و سرویس های تاسیسات&nbsp; که به بررسی عملکرد شرکت های طرف قرارداد و نیز صحت عملکرد تاسیسات کمک کننده است.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت چک های دریافتی و پرداختی:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">ثبت چک های دریافتی و پرداختی، برگشت چک، تامین منبع پرداخت چک در سر رسید آن و نیز گزارش گردش چک ها</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">برگزاری نظرسنجی، مجمع و رای گیری:</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">امکان رای گیری و تشخیص رسمیت یافتن جلسات مجامع عمومی مالکین</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اطلاعات تاسیسات و اموال:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">&nbsp;نگهداری اطلاعاتی از قبیل محل نگهداری، شناسنامه&nbsp; فنی و تخصصی به همراه زمان خرید تاسیسات و اموال ونیز شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">مدیریت کاربران و سطوح دسترسی:</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">تعریف کاربران و ارایه سطوح دسترسی متفاوت برای حفاظت از امنیت</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اعلان ها و یادآوری ها:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">سیستم اعلان و یادآوریزمان وصول چک، پرداخت حقوق، تمدید بیمه نامه های ضروری و یا تمدید قراردادهای سرویس نگهداری&nbsp; و یادآوری پرداخت شارژ ماهانه به ساکنین</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سامانه ارسال پیامک به همراه شماره اختصاصی:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">ارائه گزارش به مالکین و مستاجرین، ارسال صورتحساب، اطلاعات جلسات و غیره</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/main/ly_building_cost.pdf" target="_blank" title="لیست امکانات و قیمت نسخه های مختلف نرم افزار مدیریت مجتمع های مسکونی ، تجاری و اداری کلونیا">لیست امکانات وقیمت نسخه های مختلف نرم مدیریت مجتمع های مسکونی،تجاری و اداری کلونیا</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><a href="http://linkay.ir/signup.aspx" target="_blank" title="لیست امکانات و قیمت نسخه های مختلف نرم افزار مدیریت مجتمع های مسکونی ، تجاری و اداری کلونیا"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مشاهده نسخه دمو</font></a></p><div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"><div class="_item"><div class="_item"><div align="center"><div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"><div class="_item"> </div> </div></div><font face="Mihan-Iransans"> </font> </div></div></div>